Polityka prywatności

INFORMACJA O ADMINISTROWANIU DANYMI OSOBOWYMI PACJENTÓW (PODOPIECZNYCH)

Szanowni Państwo od 25 maja 2018 r. we wszystkich krajach należących do Unii Europejskiej obowiązuje Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 /RODO/.

W związku z powyższym informujemy Państwa że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „JANMED” Hospicjum Domowe z siedzibą w Olkuszu ul. Króla Kazimierza Wielkiego nr 64. Z administratorem można kontaktować się pisemnie za pomocą tradycyjnej poczty na adres: ul. Króla Kazimierza Wielkiego 64, 32-300 Olkusz, telefonicznie, dzwoniąc na nr: 698 887 816, wysyłając email na adres: biuro@janmed.pl lub wypełniając formularz kontaktowy na stronie: https://janmed.pl/kontakt/ 

N.Z.O.Z „JANMED” przetwarza Państwa dane w celach:

umożliwienia potwierdzenia praw pacjenta zarejestrowanego w Narodowym Funduszu Zdrowia, w tym w szczególności poprzez system Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców.

udzielania gwarantowanych świadczeń medycznych i innych świadczeń realizowanych w ramach hospicjum,

zlecenia wykonania konkretnego badania lub konsultacji specjalistycznej,

przekazywania Państwu wyników badań, informacji o możliwości wykonania badań, uzgodnienia kolejnych terminów badań, zawiadomienia o zaplanowanej wizycie lekarzy lub personelu,

rozliczania umowy o świadczeniu usług medycznych oraz innych świadczeń,

wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej,

wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi w związku z realizowaniem zadań przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej,

W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanym powyżej Państwa dane osobowe mogą być również udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych i tak dbiorcami Państwa danych mogą być:

inne podmioty upoważnione do odbioru Państwa danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;

inne podmioty, które przetwarzają Państwa dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).

Państwa dane osobowe będą przetwarzana przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celach przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.

W związku z przetwarzaniem przez Administratora przysługuje Państwu:

  • prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
  • prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
  • prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
  • prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia;
  • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia;

 

w przypadku, w którym przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

Podanie przez Państwa niezbędnych danych osobowych jest warunkiem udzielania świadczeń i usług w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „JANMED” Hospicjum Domowe. Podanie danych wynika z przepisów prawa (ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych i innych usług branżowych).

Zgłoszenie pacjenta do Hospicjum Domowego

Wgraj skan skierowania papierowego lub przepisz kod skierowania ze skierowania elektronicznego. Oryginał skierowania papierowego należy przekazać lekarzowi podczas pierwszej wizyty.

Strona ta używa pliki cookies w celu usprawnienia dostępu do serwisu. W zakładce "RODO" zapisane są zasady przetwarzania oraz ochrony danych dostarczonych przez osoby w trakcie korzystania z naszych świadczeń. Kontynuacja oznacza akceptację naszej polityki prywatności. Więcej informacji: POLITYKA PRYWATNOŚCI oraz PLIKI COOKIES